Jump to Main Content

proiecte...

 

proiecte recente care au fost dezvoltate şi puse în aplicare cu sprijinul experţilor Plai Resurse

 

În perioada 14-15 octombrie curent, în Chişinău a avut loc cea dea treia conferinţă internaţională din cadrul Proiectului Uniunii Europene "Dezvoltarea urbană integrată a oraşelor istorice ca centre regionale în Sud-Estul Europei (ViTo)".

La această conferinţă au fost puse în dezbatere problemele şi oportunităţile de revitalizare urbană integrată a oraşelor istorice – centre regionale din Europa de Sud Est, precum şi discutarea oportunităţii şi mecanismelor de construire a unui parteneriat public-privat pentru dezvoltarea unei străzi pietonale in centrul istoric al or. Chişinău. În acest context, partenerii moldoveni ai proiectului (Asociaţia ‘Plai Reruse’ şi Centrul HABITAT-Moldova) au prezentat pentru dezbatere rezultatele unei evaluări urbanistice şi economice privind fundamentarea organizării pietonale a străzii Mitropolit Varlaam din centrul istoric al or. Chişinău, precum şi propunerile conceptuale şi organizatorice de implementare a proiectului.

La eveniment au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale (şefi de departamente, arhitecţi şefi si specialişti cheie in revitalizarea centrelor istorice) din 8 state din Europa Centrală şi de Est: Primăria oraşului Ptuj (Slovenia) în calitate de coordonator al proiectului, Primăriile municipiilor Arad şi Oradea din România, Bansca Stavnica (Slovacia), Graz (Austria), Teramo (Italia), Universitatea Primonska  din Slovenia, Camera de Comerţ şi Industrie din Xanthi (Grecia), Agenţia de Dezvoltare Regională Nord din Croaţia şi Agenţia de Dezvoltare Ancona din Italia. Partenerii proiectului din partea Republicii Moldova au fost Asociaţia „Plai Resurse” şi Centrul Naţional pentru Aşezările Umane „HABITAT-Moldova Centre”.

Proiectului Uniunii Europene „Dezvoltarea urbană integrata a oraşelor istorice ca centre regionale in Sud-Estul Europei” a fost lansat în septembrie 2009 pentru o perioadă de 3 ani. Obiectivul de baza al proiectului consta in consolidarea capacităţii actorilor locali in oraşele Europei Centrale si de Est in vederea promovării principiilor de buna guvernare pentru susţinerea eforturilor de revitalizare urbana integrata a centrelor istorice. Caracterul transnaţional al activităţilor urmăreşte facilitarea schimbului de experienţa si asigurarea caracterului sinergetic al eforturilor întreprinse in regiunea din Sud-estul Europei.

 

Dezvoltarea urbană integrată a oraşelor istorice ca centre regionale în Sud-Estul Europei (ViTo), în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională în Europa de Sud-Est (ESE), proiect, co-finanţat de UE

În acest proiect au participat 11 parteneri din 8 ţări a Europei de Sud Est şi obiectivele majore ale proiectului au fost:

Dezvoltarea oraşelor istorice pentru ca acestea să rămână locuri atractive prin păstrarea moştenirii lor şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice, şi, totodată să-şi menţină rolul lor de centre regionale, i.e centre de activitate economică (sporind diversitatea funcţiilor/serviciilor economice), incluziune şi identitate socială.

Pentru a contracara gestionarea neadecvată şi lipsa cooperării în dezvoltarea urbană, proiectul sa axat pe dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale şi a altor factori interesaţi întru practicarea bunei administrări urbane şi sporirea conştientizării şi promovării bunei administrări urbane în Europa de sud-est.

Au fost create procese de cooperare inovatoare pentru a asigura calitatea înaltă a conceptelor. Astfel, răspunderea pentru şi transparenta proceselor constituie criteriile principale.

Cooperarea transnaţională în proiect a facilitazat schimbul cunoştinţelor şi celor mai bune practici existente, precum şi lucrul în paralel asupra diferitor sarcini de dezvoltare urbană cu o intensitate mai înaltă şi cu o valoare adăugată mai mare pentru spaţiul Europei de sud-est.

 

Proiectul de revitalizare integrată a oraşelor istorice pentru dezvoltarea policentrică durabilă, INTERREG IIIB CADSES proiect, co-finanţat de UE.

Proiectul Hist.Urban, cuprinde 19 parteneri din 9 state din Europa Centrală şi de Est, care vin împreună pentru a susţine dezvoltarea în ceea ce priveşte atractivitatea şi concurenţa oraşelor istorice mici si mijlocii; folosind potenţialul de moştenire culturală ca un factor de dezvoltare în ceea ce priveşte întărirea şi creşterea economică stabilă a oraşelor.

Partenerii proiectului au dezvoltat şi implementat revitalizarea, care este orientată către oraşele istorice, combinînd dezvoltarea urbană cu valorificarea moştenirii culturale. Plai Resurse se concentrează în Republica Moldova asupra următoarelor aspecte: organizarea de conferinte, seminare şi activităţi de constiinţă în ceea ce priveşte revitalizarea oraşelor istorice; ca rezultat contribuie la promovarea importanţei unei bune funcţionări a oraşelor istorice în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi  spaţială  precum şi iniţierea discuţiilor referitor la măsurile de revitalizare a oraşelor istorice; elaborarea unui studiu asupra situaţiei curente în oraşele istorice din Moldova şi selectarea unui oraş pilot pentru procesul ce va urma; dezvoltarea unui concept în ceea ce priveşte revitalizarea integrată si orientată spre implimentare, fiind considerată ca o directivă generală de reabilitare, incluzînd participanţi locali relevanţi pentru oraşul pilot din Moldova; Implementarea unor exemple de reabilitare pe scară mică; Investigarea posibilelor folosiri a clădirilor monumentale în scopuri economice, administrative, turistice precum şi implementarea unui exemplu pilot pentru reabilitarea parţială a construcţiei.

 

Parteneriat pentru o protecţie mai bună a mediului prin colecta-rea selectivă a deşeurilor,co-finanţat de UE.

Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi creşterea gradului de informare şi conştientizare a locuitorilor oraşelor Cahul şi Cantemir privind colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor.

Activităţile principale includ: Studierea modalităţilor existente de reciclarea deşeurilor; Studiul de Fezabilitate cu privire la crearea în partea de sud a Moldovei unităţilor pentru reciclarea, incinerarea deşeurilor şi generare de biogaz; Evaluarea gradului de conştientizare şi de cunoştinţe a populaţiei privind managementul colectării selective a deşeurilor la începutul şi la sfârşitul proiectului;  Conştientizarea populaţiei; Achiziţionarea şi instalarea containerelor pentru „Punctele Verzi” şi Acţiunea Comunitară de colactarea selectivă a deşeurilor.

 

Consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale în raionul Cantemir pentru abordarea consecinţelor şomajului şi elaborarea iniţiativelor de angajare,co-finanţat de UE.

Principalul obiectiv al proiectului este de a sprijini dezvoltarea socială şi economică prin întărirea capacităţilor resurselor umane şi instituţionale pentru a aborda consecinţele sociale a şomajului şi a elabora iniţiative de angajare.

Activităţile principale includ: analiza deprinderilor neangajaţilor, analiza necesităţilor angajatorilor, evaluarea capacităţilor furnizorilor de cursuri de calificare şi recalificare din regiune; fondarea Job Centre; organizarea tîrgului muncii şi vizitelor de studiu; oferirea (seminarelor, cluburilor muncii, vizitelor de studiu oficiale) şi instruirea în cadrul lucrului; diseminarea rezultatelor.

 

Crearea unei Asociaţii a regiunilor de frontieră moldovene şi stabilirea unei reţele de reprezentanţi ai sectorului public şi privat implicaţi în iniţiativele regionale socio-economice şi transfrontaliere, co-finanţat de UE.

Obiectivele principale ale proiectului sunt: Întărirea colaborării orizontale între autorităţile locale din 11 regiuni de frontieră ale R. Moldova; Sporirea parteneriatului între structurile publice şi private în regiunile de frontieră; şi Stimularea cooperării şi comerţului transfrontalier.

 

Restaurarea şi menţinerea mediului înconjurător natural şi ecosistemul lacurilor din preajma satului Manta, co-finanţat de UE.

Activităţile principale includ elaborarea unei strategii pentru reabilitarea mediului înconjurător şi ecosistemului lacurilor din preajma satului Manta şi folosirea resurselor naturale din regiune pentru a contribui la reabilitarea socio-economică a raionului Cahul. În afară de aceasta, proiectul a participat la identificarea premizelor legale şi instituţionale pentru a garanta pe termen lung protecţia regiunii lacurilor din preajma satului Manta; dezvoltarea unui sistem de   monitorizare a bazelor de date; întărirea capacităţilor resurselor umane prin organizarea vizitelor de lucru, instruirea oficială şi neoficială; diseminarea informaţiei însuţite şi celei mai bune experienţe.

 

Susţinerea dezvoltării regionale în regiunea Lăpuşna, co-finanţat de UE.

Proiectul a executat auditul socio-economic şi a elaborat strategia de dezvoltare economică regională; a stabilit Agenţia de dezvoltare regională; a construit şi s-a întărit capacitatea resurselor umane şi instituţionale de a proiecta, a conduce şi pune în aplicare o strategie de dezvoltare economică regională; a întărit capacitatea partenerilor sociali şi ONG-urilor pentru a participa în structurile şi procesele de dezvoltarea economică regională; a stabilit un model de cele mai bune experienţe şi practici pentru cooperarea economică transfrontalieră.

 

Asistenţa Antreprenorilor, Întreprinderilor Mari şi Mici (ÎMM) prin crearea şi dezvoltarea unui incubator de afaceri „BISME”, co-finanţat de UE.

Obiectivul principal a fost de a stimula creşterea economică prin facilitarea dezvoltării ÎMM şi antreprenoriatului. Aşa cum dezvoltarea sectorului ÎMM este unul dintre cel mai necesare modele pentru tranziţia la o economie de piaţă. Echipa de lucru a proiectului a reuşit să organizeze şi să stabilească un incubator de afaceri în raionul Hînceşti; să pregătească o schemă de organizare a unei afaceri; să instruiască personalul  „Incubatorului de afacere”  în domeniul serviciilor de consultanţă a afacerilor antreprenoriale; să consulte antreprenorii şi ÎMM din regiunea Hînceşti; să dezvolte cooperarea şi comerţul transfrontalier între regiunile din Moldova şi România şi să disemineze practica şi experienţa în Moldova.

 

Crearea unei agenţii de turism regional şi dezvoltarea Rutei Vinului, co-finanţat de UE.

Principalul obiectiv a fost dezvoltarea capacităţii locale în ceea ce priveşte turismul, şi în special turismul Ruta Vinului. Această direcţie a fost în special realizată prin pregătirea unui studiu de fezabilitate referitor la potenţialul dezvoltării turismului, crearea bazei de date despre informaţia turistică a Moldovei; publicarea broşurilor şi filmului video despre Moldova în general, şi dezvoltarea turismului eco-vinicol în special.


Consiliul raional Hînceşti

Consiliul raional Cahul

Consiliul raional Ungheni

© 2004 - Asociatia Plai Resurse
122-23 M.Dosoftei str.,
mun. Chisinau, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 22 48 61

Primăria oraşului Cahul

Consiliul Judeţean Vaslui

   
       
Monument.MD
HistUrban.net
Hist.Urban.MD
Habitat Moldova